Vốn FDI đầu tư vào Việt Nam vẫn trên đà tăng trong 6 tháng đầu năm

Mặc dù chịu tác động từ đại dịch Covid-19 nhưng theo Bộ Kế hoạch và