Phân biệt ngay giữa vàng vật chất và vàng tài khoản

Như các bạn cũng đã biết, hiện tại Việt Nam là một trong những nước