GOTECH và Zalo AI kết hợp cho ra màn hình ô tô thông minh tại Việt Nam

Sau 5 tháng hợp tác với Zalo AI, GOTECH đã chính thức hoàn thành hợp