Ngành Fintech Việt Nam cạnh tranh cao và nhiều tiềm năng

Ngành Fintech nói dễ hiểu là ngành vận dụng công nghệ vào tài chính. Đây