Công nghệ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống tương lai của con người?

Khi công nghệ chưa phát triển mạnh mẽ, hầu hết chúng ta đều làm việc