Ngân hàng bản Việt đã ủng hộ quỹ Vaccine dịch bệnh Covid-19

Để tiếp tục hỗ trợ Quỹ vắc xin Covid-19 của Chính phủ, Ngân hàng Bản