Một số xu hướng thiết kế nội thất mới và Covid-19 đã thay đổi xu hướng thiết kế như thế nào?

Covid-19 buộc cả thế giới phải thích nghi và thay đổi cách chúng ta sống