BCM phát hành trái phiếu do muốn huy động 1,500 tỷ đồng

Ngày 14 tháng 05, HĐQT Tổng CT Đầu tư và Phát triển Công nghiệp –