iOS 15 đã được Apple giới thiệu với nhiều tính năng mới

Như truyền thống những năm trước tại WWDC, Apple đã sử dụng bài phát biểu quan