6.000 tỷ đồng vốn rẻ được huy động gọi vốn từ 6 ngân hàng

Có 6 ngân hàng đã phát hành được 5,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu trong