Bộ Tài chính sẽ xử lý nghiêm các ngân hàng ép khách mua bảo hiểm

Hiện nay, mức tăng trưởng tín dụng là rất chậm. Vì thế mà những thương