Doanh thu của các dự án BOT trong những tháng đầu năm

Các dự án BOT đã đem lại một nguồn thu đáng kể cho ngân sách