Đề xuất quy định đóng bảo hiểm mới theo mức lương cho người lao động

Những ngày vừa qua, những tin tức tăng trưởng bảo hiểm vượt bật trong mùa