Tình hình doanh số bán lẻ của Ấn Độ thời kỳ dịch Covid-19

So với tháng 5 năm 2019 trước khi bùng phát COVID-19, doanh số bán lẻ