Bộ lao động đưa ra một loạt các đề xuất mới cho người lao động

Trong những năm gần đây, công tác phát triển, vận động người tham gia BHXH