4 phút, 53 giây để đọc.

Hiện nay, pháp luật đã có quy định rõ ràng về việc bắt buộc mua bảo hiểm đối với chủ đầu tư và nhà thầu. Các công trình nếu thuộc đối tượng bắt buộc phải mua bảo hiểm thì việc mua bảo hiểm trong thời gian xây dựng sẽ do chủ đầu tư thực hiện. Trong trường hợp phí bảo hiểm được tính như trong giá hợp đồng thì việc mua bảo hiểm sẽ do nhà thầu thực hiện. Tuy nhiên, cho dù là bên nào đi nữa thì vẫn phải tuân theo pháp luật. Nghĩa là chủ đầu tư được phép yêu cầu phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 329/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Theo đó, phí bảo hiểm tối thiểu ở mức 920 triệu đồng.

Quy định Pháp luật về mua bảo hiểm công trình

Cụ thể, trường hợp mua BH cho toàn bộ công trình trong thời gian xây dựng. Chủ đầu tư sẽ phải mua BH với số tiền BH tối thiểu theo quy định. Cụ thể là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành. Bao gồm toàn bộ vật liệu, chi phí nhân công, thiết bị lắp đặt vào công trình. Ngoài ra còn có cước phí vận chuyển, các loại thuế, phí khác. Các hạng mục khác do chủ đầu tư cung cấp. Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với công trình trong thời gian xây dựng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng. Kể cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

Quy định Pháp luật về mua bảo hiểm công trình

Trường hợp mua BH theo từng hạng mục công trình trong thời gian xây dựng. Chủ đầu tư phải mua BH với số tiền BH của từng hạng mục công trình. Quan trọng là không thấp hơn giá trị đầy đủ của hạng mục công trình đó.  Khi hoàn thành và tổng số tiền BH của các hạng mục công trình trong thời gian xây dựng không thấp hơn số tiền BH tối thiểu theo quy định.

Trường hợp thời gian xây dựng công trình bị kéo dài so với thời gian quy định. Bên mua BH và doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) có thể thỏa thuận phí BH bổ sung. Phí này áp dụng cho khoảng thời gian bị kéo dài.

Một số vấn đề về bảo hiểm công trình

Căn cứ quy định pháp luật, chủ đầu tư và nhà thầu phải tuân thủ quy định pháp luật. Các về phí bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Dựa theo quy định tại Thông tư số 329/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đơn vị ông Nghiêm Xuân Hoàng trúng thầu một dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông có sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB). Trong hợp đồng, có đấu thầu cạnh tranh giá trị cho mục bảo hiểm bắt buộc là 500 triệu đồng. Với giá trị của phần bảo hiểm này, các nhà cung cấp bảo hiểm đều có thể cung cấp dịch vụ. Với các nghĩa vụ bảo hiểm đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

Tuy nhiên, chủ đầu tư yêu cầu phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 329/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Theo đó, phí bảo hiểm tối thiểu là 920 triệu đồng. Do đó, đơn vị bảo hiểm yêu cầu nhà thầu bỏ thêm 420 triệu đồng. Đây là theo ý kiến của chủ đầu tư.

Bộ Tài chính nói gì về vấn đề trên?

Ông Hoàng hỏi, chủ đầu tư làm như vậy là đúng hay sai? Nhà thầu có thể đàm phán phí bảo hiểm để bằng số tiền nêu trong hợp đồng đã ký ? Và đúng với số tiền mà chủ đầu tư sẽ thanh toán theo hợp đồng không?

Quy định Pháp luật về mua bảo hiểm công trình

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này

Theo quy định tại Điều 8 Luật Kinh doanh bảo hiểm: “Bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm do pháp luật quy định về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện”.

Theo quy định tại Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/5/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Căn cứ theo Nghị định 13/5/2015

“Nghị định này áp dụng đối với:

  1. Chủ đầu tư (hoặc nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng)” (Khoản 1 Điều 2)”.
  2. Chi phí mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định sau:

a) Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: Phí bảo hiểm được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng” (Điểm a Khoản 4 Điều 3)”.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP:

b) Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: Quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này”.

Căn cứ quy định pháp luật, chủ đầu tư và nhà thầu phải tuân thủ quy định pháp luật. Tức về phí bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định. Dựa trên Thông tư số 329/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Để nắm thêm nhiều thông tin liên quan đến bảo hiểm hơn, hãy tham khảo thêm nhiều bài viết khác của chúng tôi nhé!

Nguồn: khoabaohiem.neu.edu.vn